Posturi vacante – Serviciul Resurse Umane

AVIZ

IMSP Centrul de Sănătate Hrușova anunță concurs la funcția vacantă  de asistent medical de familie la Oficiul Medicilor de Familie Boșcana.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  • a) cerere de înscriere la concurs;
  • b) copia actului de identitate;
    • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  • d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • g) curriculum vitae;
  • h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Documentele necesare vor fi prezentate pînă la data de 29 decembrie 2021.

Datele de contact: IMSP CS Hrușova

  1. Hrușova, r. Criuleni

telefon: 024839203,

serviciul personal : 024824021