Știri și Evenimente

IMSP Centrul de Sănătate Hrușova anunță concurs la funcția vacantă de asistent medical de familie la Oficiul Medicilor de Familie Boșcana

Autor: | Etichete: , | Comments: 0 | ianuarie 25th, 2022

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  • a) cerere de înscriere la concurs;
  • b) copia actului de identitate;
  • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  • d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • g) curriculum vitae;
  • h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Documentele necesare vor fi prezentate pînă la data de 05 februarie 2022.

Datele de contact: IMSP CS Hrușova

Hrușova, r. Criuleni

telefon: 024839203,

serviciul personal : 024824021