Știri și Evenimente

25ian., 2022

IMSP Centrul de Sănătate Hrușova anunță concurs la funcția vacantă de asistent medical de familie la Oficiul Medicilor de Familie Boșcana

Autor: | Etichete: ,

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri; d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care […]
Mai mult